Skip to main content

JÁTÉKSZABÁLYZAT – Instagram nyereményjáték

 1. Általános rendelkezések

A “Széllkapu Park 1” elnevezésű promóció (továbbiakban „Promóció”, „Játék” vagy „Nyereményjáték„) szervezője és lebonyolítója a TSPC Technical Supervision and Planning Consulting Kft. (székhely: 9022 Győr, Dunakapu tér 7.), a továbbiakban „Szervező”.

A játék résztvevője (a továbbiakban: „Játékos(ok) vagy „Résztvevő(k)„), az a személy, aki a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: „Játékszabályzat„) foglaltak teljesítésével és betartásával a Promócióban szabályosan részt vesz.

Nyertes (a továbbiakban: „Nyertes„) az a Játékos, aki a Játékban való szabályos részvételét követően a Szervező által – a jelen Játékszabályzatban foglaltak szerint – kisorsolásra kerül. 

 1. Promóciós mechanizmus

Időtartam: 2021. 08. 20 – 25.

Felület: a TSPC Instagram oldala (http://www.instagram.com/tspcgroup/)

A Játékosok úgy vehetnek részt a Játékban, hogy követik a 2021. 08. 20-án  a TSPC Kft. hivatalos Instagram oldalán reggel kikerülő posztban leírt lépéseket:

 • követik a TSPC (@tspcgroup) Instagram oldalát,
 • like-olják a Játékra felhívó posztot,
 • kommentelnek a Játékra felhívó poszthoz (pl. #szellkapu1)

A Játékban csak nyilvános (publikus) Instagram fiókkal lehet részt venni, a Játékosok részvétellel vállalják, hogy láthatóvá válik a nevük és az Instagram fiókjuk.

 1. Nyeremény

A Játék végén a fenti feltételeket teljesítő Játékosok között 10 db nyomtatott Széllkapu posztert (a továbbiakban: „Nyeremény„) sorsolunk ki.

 1. Részvételi feltételek

A Nyereményjátékban csak valós adatokkal regisztrált, nyilvános Instagram profillal rendelkező, 18 éven felüli magánszemélyek vehetnek részt. A Játékban való részvétel feltétele az 1. pontban meghatározott promóciós mechanizmusban foglalt feladat teljesítése, valamint a promóciót meghirdető oldal moderációs alapelveinek betartása.

A feltöltött tartalmaknak az alábbi moderációs alapelveknek kötelezően meg kell felelniük:

Tilos bármely olyan komment írása, kép küldése, mely:

 • Vulgáris, obszcén, fenyegető, trágár, zaklató, veszélyes.
 • Mások jogait sértő, rágalmazás megvalósítására alkalmas, illetve rágalmazást valósít meg, hamis, jogtalan.
 • Kisebbségi, vallási, faji, nemzetiségi vagy szexuális hovatartozást sértő.
 • Jogsértő: hatályos jogszabályba ütközik, bűncselekményre való felhívást, jelentkezést tartalmaz.
 • A jó ízlést sértő, pornográf, önkényuralmi jelképet ábrázoló képet, illetve ilyen témájú weboldalra vezető linket tartalmaz.
 • Szabadalmi, védjegy-, eredet megjelölés-, származásjelölés-, vagy mintaoltalmat sért.
 • Szerzői vagy azzal szomszédos jogokat sért.
 • Bevételi adatokat tesz közzé.
 • Erőszakos, erőszakot ábrázol.

Kizárólag az a Játékos vehet részt a Játékban és a Nyereményjáték sorsolásában, aki a részvételi feltételeket maradéktalanul betartja. Azt a Játékost, aki a fenti moderációs alapelveket megsérti, a Szervező azonnal hatállyal kizárja a Játékból.

 1. Kizárások

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a TSPC cégcsoport cégeinek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „Ptk.„) 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Nyereményjátékot akár a nyereményjáték időtartama alatt egyoldalúan módosítsa, vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a TSPC weboldalán. A játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

A Promócióban való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a promóció teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni. A részvétel a jelen hivatalos Játékszabályzat és Adatvédelmi nyilatkozat automatikus elfogadását jelenti.

 • A Szervező jogosult kizárni azt a Játékost, aki:
  • a regisztráció során szándékosan valótlan adatokat adott meg
  • a Promócióban tisztességtelen módon, a jelen Szabályzatban foglalt feltételek és előírások megsértésével/megkerülésével próbál meg részt venni.
 1. Érvénytelen pályázat

A Promócióban érvénytelennek minősül minden pályázat, mely a jelen Játékszabályzatban foglalt részvételi feltételnek nem tesz eleget, valamint a 2. pontban meghatározott promóciós mechanizmusnak nem felel meg.

 1. A játék időtartama

A Játék 2021.08.20-án kerül kihirdetésre és 2021.08.25-én éjfélkor ér véget.

8.   A nyertesek kiválasztása

Szervező a 2. pontban részletezett feltételeket teljesítő Résztvevők között sorsolja ki a 3. pontban részletezett Nyereményeket.

A Nyeremény a Játék lezárása után, 2021. 08. 27-én kerül kisorsolásra. Az eredményhirdetés ezt követően a Játékra felhívó poszt alatt komment formájában, a Nyertes megjelölésével történik.

 • A nyeremények és a díjak átvételének feltételei

A megnyert Nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.

A Nyertesekkel Szervező az Instagramon keresztül veszi fel a kapcsolatot. A Nyertes a Nyereményét a TPSC Kft. budapesti irodájában (1053 Budapest, Magyar utca 36.) veheti át személyesen, a sorsolást követő 30 napon belül.

A Nyerteseknek a sorsolást követő 5 munkanapon belül kell visszajelezniük a Nyereménnyel kapcsolatban. Visszajelzés hiányában a határidő lejárta után új Nyertest sorsolunk.

A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, illetve következményekért.

Játékos kifejezetten hozzájárul, hogy nyertessége esetén Szervező a felhasználónevét, illetve a felhasználó nevéhez tartozó tényleges nevét a saját Instagram oldalán megossza.

 1. Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések

A jelen Promócióban részt vevő Játékosokat a Nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség, ezeket a Szervező viseli. A Nyeremények kapcsán keletkező SZJA előleget a Szervező a hatályos adótörvények alapján megállapítja, és befizeti az illetékes adóhatóság részére. A Nyeremények átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a Nyertest terhelik.

 1.  Vegyes rendelkezések

Játékos a Játékra történő jelentkezésével kijelenti, hogy jelen Játékszabályzat tartalmát megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a www.tspc.hu weboldalon elérhető Játékszabályzatot és Adatvédelmi tájékoztatót egyidejűleg elfogadja.

A Játékos a Játékban történő részvétellel úgy nyilatkozik, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltakat maradéktalanul megismerte és azokat magára nézve kötelezőként elfogadja.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot – akár annak időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. A jelen Játékszabályzat módosításáról, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a www.tspc.hu weboldalon. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Szervező kizár minden, a Játékban való részvételből eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos felelősséget.


A jelen Játékszabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a Játék meghirdetésekor közzétett információkat kell irányadónak tekinteni.


A Játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget elhárít, így többek között a regisztráció során megadott adatok hiányosságáért / hibájáért (pl. a név, az e-mail-cím vagy a kézbesítési cím elírása stb.), illetve valódiságáért Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizár a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban. A Szervező nem felelős azokért a Nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért sem, amelyek a Nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak.


A Játékban Szervező a magyar jogszabályokat rendeli alkalmazni a Játékkal, így különösen az abban való részvételi jogosultsággal, a személyes adatok kezelésével, illetve a felek közötti létrejövő szerződéssel összefüggésben felmerülő valamennyi kérdésben.

Bármely, a jelen Játékkal összefüggésben keletkező jogvita esetén kizárólag a magyar bíróságok illetékesek.

A Játékról szóló információk és a részletes Játékszabályzat megtalálhatók a www.tspc.hu weboldalon. 

Budapest, 2021.08. 20.