Skip to main content

Kérjük, hogy a webhely használata előtt figyelmesen olvassa el jelen jogi tájékoztatót melynek tartalmát Ön a webhely használatával és az egyes menüpontokon belül található jelölőnégyzetek pipálásával – minden további beleegyezés kérése nélkül – tudomásul veszi és elfogadja!

Jelen adatvédelmi tájékoztató Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) szóló uniós jogszabályban foglaltak figyelembevételével készült.

2018. május 25-én az Európai Unió valamennyi tagállamában egységesen, így Magyarországon is alkalmazandóvá vált az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (továbbiakban: „Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”). A személyes adatok védelme szempontjából a GDPR tekintendő az elsődleges jogszabálynak. Cégcsoportunk a személyes adatok kezelése során a GDPR, az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény., valamint a 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről rendelkezéseinek megfelelően jár el. Az új jogszabály elsődleges célja, hogy elősegítse a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogok hatékonyabb érvényesülését, az adatok kezelése teljes folyamatának átláthatóságát, valamint a személyes adatokkal történő visszaélések, adatlopások és egyéb incidensek megelőzését.

1. Bevezetés
Az alábbiakban felsorolt adatkezelők (továbbiakban: „Adatkezelő(k)”) képviseletében eljárva Kádár Mihály ügyvezető kötelezettséget vállalok arra, hogy adatkezelők tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az Adatkezelő adatai, elérhetősége

Cégnév: TSPC Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft.
Rövidített név: TSPC Kft.
Székhely: 9022 Győr, Dunakapu tér 7.
Cégjegyzékszám: 08-09-025358
A bejegyző bíróság megnevezése: Győri Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 24084794-2-08  
Telefonszám: +36 1 800 9191
Honlap: http://www.tspc.hu
E-mail: info@tspc.hu

Cégnév: TSPC Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: TSPC Mérnökiroda Kft.
Székhely: 9022 Győr, Dunakapu tér 7.
Cégjegyzékszám: 08-09-025291
A bejegyző bíróság megnevezése: Győri Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 24655460-2-08  
Telefonszám: +36 1 800 9191
Honlap: http://www.tspc.hu
E-mail: info@tspc.hu

Cégnév: Kádár Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: Kádár Consulting Kft.
Székhely: 9011 Győr, Ezerjó út 10.
Cégjegyzékszám: 08-09-035469
A bejegyző bíróság megnevezése: Győri Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 32199202-2-08
Telefonszám: +36 1 800 9191
Honlap: http://www.tspc.hu
E-mail: info@tspc.hu

Cégnév: TSPC BIM Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: TSPC BIM Kft.
Székhely: 9022 Győr, Dunakapu tér 7.
Cégjegyzékszám: 08-09-028050
A bejegyző bíróság megnevezése: Győri Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 25548659-2-08  
Telefonszám: +36 1 800 9191
Honlap: http://www.tspc.hu
E-mail: info@tspc.hu

Cégnév: TSPC Slovakia s.r.o
Székhely: 94501 Szlovák Köztársaság, Komárno, Dunajské nábrezie 4726
Szervezetazonosító szám: 51 86 1291
Telefonszám: +36 1 800 9191
Honlap: http://www.tspc.hu
E-mail: info@tspc.hu

Cégnév: TSPC d.o.o.
Székhely:10000 Zagreb, Crnomrec – 63.
Adószám: HR56735821062

Cégnév: TSPC Asia Ltd.
Székhely: Unit 1010, Miramar Tower,132 Nathan road, TsimShaTsui, Kowloon, Hong Kong
Szervezetazonosító szám: 1970672
Telefonszám: +36 1 800 9191
Honlap: http://www.tspc.hu
E-mail: info@tspc.hu

 

Az adatkezelő a megfelelő szintű adatbiztonság garantálása és az adatok sértetlenségének biztosítása érdekében megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre. Biztosítja az adatok bizalmasságát, az adatintegritást, az adatok arra feljogosítottak számára való hozzáférést, a rendelkezésre állást, a weboldal látogatóinak (továbbiakban: „Felhasználók„) jogainak érvényesítését, a jogorvoslati útról való tájékoztatást.

Az adatkezelő profilozást nem végez, nem elemzi a szolgáltatást igénybe vevők (a továbbiakban: felhasználók) magatartását, érdeklődését, személyes preferenciáit.

Az Adatkezelő www.tspc.hu (a továbbiakban: „weboldal„) címen elérhető szolgáltatásának adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a weboldalon.

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására, melyet folyamatosan frissít weboldalán. A jelen közleményhez kapcsolódó bármely kérdését kérjük, írja meg nekünk, hogy mielőbb megválaszolhassuk azt.

Adatkezelési alapelveink összhangban állnak az adatvédelemre vonatkozó hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

Az adatkezelő a Felhasználók által a kapcsolatfelvétel során megadott adatokat a célhoz kötöttség és az adattakarékosság elvének megfelelően kizárólag a Felhasználókkal való kapcsolattartáshoz szükséges módon és mértékben, a törvényes feltételeknek megfelelően kezeli.

A személyes adatok tárolása az adatkezelő részére a tárhelyszolgáltató által biztosított szerveren elektronikusan történik. Ezen adatokhoz az adatkezelő férhet hozzá, azokat harmadik személyek számára a felhasználó külön hozzájárulása nélkül nem adják át.

Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy az Adatkezelő nem szándékozik 16. életévét be nem töltött gyermekekről adatokat gyűjteni, ezért felhívjuk a 16 évnél fiatalabb gyermekek szüleit/ gondviselőit, hogy kísérjék figyelemmel, ellenőrizzék, hogy gyermekük hogyan használja weboldalunkat, annak érdekében, hogy az Ön előzetes engedélye nélkül ne oszthasson meg cégünkkel személyes adatokat!

Az adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót, hogy a GDPR 7. cikkének értelmében jogosult hozzájárulásának bármikor történő visszavonására, azonban a visszavonás nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

2. Adatkezelések

2.1 Kapcsolatfelvétel közvetlenül a weboldalon keresztül

A weboldalon a Kapcsolat menüpont alatt lehetőség van közvetlen kapcsolatfelvételre, melynek során a honlap felhasználója üzenetet küldhet az adatkezelőnek. 

Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre és az adatkezelés célja:

 • név (vezetéknév és keresztnév)
 • email cím
 • telefonszám

A megadott személyes adatok kezelése a felhasználó azonosításához, a vele való kapcsolatfelvételhez, valamint az ügy elintézéséhez szükséges.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a felhasználó által kezdeményezett ügyben annak elintézését követően – felhasználó általi törlésének kezdeményezése hiányában – két évig megőrzi.

Az adatok törlése: A felhasználó által a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokra vonatkozó törlési igény beérkezését követően 3 munkanapon belül, ennek hiányában az ügy elintézésétől számított 2 év elteltével.

2.2 Karrier – állásajánlatokra közvetlenül a weboldalon keresztül történő jelentkezés során megadott adatok és feltöltött önéletrajzok kezelése

A weboldalon a Karrier menüpont alatt lehetőség van az egyes állásajánlatokra való közvetlen jelentkezésre. 

(1) Az Adatkezelő a megüresedett, illetve újonnan létesített álláshelyekre honlapján, illetve hirdetés útján keres munkavállalót. A munkaerő toborzás az Adatkezelő online felületein megjelenő hirdetéseken keresztül történik.

(2) Az Adatkezelő részére mind e-mail útján, mind postai úton érkeznek ún. berepülő önéletrajzok a toborzási időszakon kívül is.

(3) Az ún. berepülő önéletrajzok a jelentkező részére a megadott elektronikus levélcímre postafordultával megküldésre kerül egy adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató, melyben az érintett megadja vagy megtagadja az önéletrajz 6 hónapig történő megőrzését. Olyan életrajz esetén, amit az Adatkezelő nem kíván megőrizni, válaszlevélben értesíti a küldőt a visszaküldés tényéről.

Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre és az adatkezelés célja:

 • név (vezetéknév és keresztnév)
 • email cím
 • telefonszám
 • motivációs levél
 • szakmai önéletrajz a benne foglalt személyes adatokkal (minimálisan: vezetéknév és keresztnév, születési idő, hely, anyja neve, lakcím, képesítési adatok, fénykép)
 • portfolio

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés a pályázat elbírálása és a kiválasztottal munkaviszony létesítéséhez szükséges.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés céljának megvalósulásáig, főszabály szerint

 • sikertelen pályázók esetében a toborzási folyamat lezárását követő 6 hónapig a[CG1]  pályázó kifejezett hozzájárulásának megadása esetén.
 • az adott munkakörbe kiválasztott pályázó esetében az önéletrajz a személyi anyag részét képezi, megőrzése az adatkezelés céljának megvalósulásáig, főszabály szerint a munkaviszony megszűnését, illetve a munkaügyi per jogerős lezárását követően az adó megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig (az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 78. § (3)-(4) bekezdés) történik; illetve az adatkezelés a munkaviszonyból fakadó jogosultságokkal kapcsolatosan a nyugdíjfolyósításról szóló jogszabályokban meghatározott ideig tart, esetlegesen a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény alapján nem selejtezhető.

Az adatok törlése:

 • A sikertelen pályázók személyes adatai a toborzási folyamat lezárását követő 6 hónap elteltét követően törlésre kerülnek. Amennyiben az érintett ezen időtartam alatt visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, vagy törlési igénnyel fordul az adatkezelőhöz, az adatkezelő a nyilatkozat beérkezését követő 2 munkanapon belül intézkedik a törlés iránt.
 • Sikeres pályázók esetében a munkaviszony keletkezésével kapcsolatos adatok a munkaviszony megszűnését, illetve a munkaügyi per jogerős lezárását követően az adó megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig, illetve a nyugdíjfolyósításról szóló jogszabályokban meghatározott idő letelte előtt az adatok nem törölhetők. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény hatálya alá tartozó iratokban lévő adatok nem törölhetők.

2.3 A  www.tspc.hu szerver naplózása

A www.tspc.hu weboldal meglátogatásakor a webszerver felhasználói adatokat nem rögzít, így ezzel kapcsolatban személyes adatok kezelése nem történik.

2.4 Cookie-k (sütik) kezelése

Az adatkezelő a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, rövid szöveges fájlt (ún. „cookie”-t) helyez el.

Első látogatáskor az Adatkezelő honlapján, a képernyő alsó részén felugrik egy felirat arról, hogy az adatkezelő az itt megismerhető sütiket használja.

A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-k nem csatlakoznak az Felhasználó rendszeréhez, nem károsítja a Felhasználó fájljait. Az állandó cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

Az EU kapcsolódó jogszabálya alapján funkcionális cookie-k, elemző cookie-k, és más olyan cookie-k melyek harmadik félhez kapcsolódnak, csak akkor kerülnek elhelyezésre a mi oldalunkon keresztül, ha Ön ezt engedélyezte a megfelelő gomb megnyomásával.

Miután kiválasztotta, hogy engedélyezi vagy nem engedélyezi a cookie-k használatát, a cookie tájékoztató üzenet eltűnik, de időnként előbukkanhat. Amennyiben újra szeretné megtenni ezeket a beállításokat az idő lejárta előtt kérjük törölje böngészője cookie-jait, ebben segítséget az adott böngésző segítség oldalán találhat.

A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybevétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

2.4.1 Cookie-k fajtái

2.4.1.1 A munkamenet cookie (ideiglenes cookie) a webhelyen történő navigáláshoz, a weboldal alapvető fontosságú funkcióinak működéséhez és a védett tartalmak eléréséhez nélkülözhetetlenek. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a felhasználókról olyan információkat, melyek alkalmasak a felhasználó azonosítására, melyeket marketing céljából fel lehetne használni, vagy amelyek emlékeznének arra, milyen más honlapokon járt. A honlap bezárása után e sütik automatikusan törlődnek és a munkamenet lezárásra kerül.

2.4.1.2 A funkcionális cookie-k (állandó cookie-k) a felhasználói élmény javítása érdekében észlelik, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honlapunkat, megjegyzik az Ön korábbi felhasználói döntéseit (mint például, választott nyelv, régió, bejelentkezett-e egy korábbi munkamenet során, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében Ön által végrehajtott felhasználói változtatások), hogy ilyen módon jobb és személyre szabottabb funkciókat kínálhassunk Önnek. 

Ezek a cookie-k nem követik nyomon az Ön más honlapokon folytatott tevékenységét és nem használjuk azokat olyan célra, hogy hirdetéseket küldjünk Önnek más oldalakon keresztül.

2.4.1.3 Az analizáló cookie-k segítenek bennünket abban, hogy értékeljük weboldalunk teljesítményét, fejlesszük a tapasztalatok alapján az Ön felhasználói élményét.

2.4.1.4 A harmadik félhez kapcsolódó cookie-k által érdekességek, hasznos tartalmak és látványos videók is megjelenítésre kerülhetnek oldalainkon. Ezek jellemzően a Facebook és YouTube oldalaíról származnak. A weboldalba kerülő ilyen jellegű tartalmak tartalmazhatnak különböző cookie-kat harmadik féltől, teljesen azonos módon, mint amikor Ön a Facebook vagy Youtube videómegosztó oldalát látogatja, vagy használja.

2.4.2 A sütikkel kapcsolatos beállításokról a legnépszerűbb böngészők vonatkozásában a következő linkeken talál információkat:
Google ChromeFirefoxMicrosoft Internet Explorer 8Microsoft Internet Explorer 9Microsoft Internet Explorer 10Microsoft Internet Explorer 11

Vannak olyan böngészők is, amik a biztonsági szintek állításával teszik lehetővé a sütik korlátozását.

További információk a sütikkel kapcsolatban:

Európai Interaktív Digitális Reklámszövetség oldala: http://www.youronlinechoices.com/hu/
Általános tájékoztató: http://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-süti

2.5 Ügyféllevelezés

Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre és az adatkezelés célja:

 • név (kereszt- és vezetéknév)
 • lakcím
 • email cím
 • telefonszám
 • kapcsolattartó megnevezése

A megadott személyes adatok kezelése a felhasználó azonosításához, a vele való kapcsolatfelvételhez, valamint az ügy elintézéséhez szükséges.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelő a szolgáltatással kapcsolatos kérdés esetén ügyben annak elintézését követően – felhasználó általi törlésének kezdeményezése hiányában – két évig megőrzi.

Az adatok törlése: Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a felhasználó személyes adatokra vonatkozó törlési igényének beérkezését követően 3 munkanapon belül, ennek hiányában az ügy elintézésétől számított 2 év elteltével.

2.6 A webhelyen lévő fotókkal kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre és az adatkezelés célja:

 • a Rólunk menüpont alatt az Adatkezelő által foglalkoztatottakról készült fényképfelvételek
 • a Hírek menüpont alatt az egyes eseményeken vagy interjúk kapcsán készült fényképfelvételek

Az adatkezelés célja a cég munkatársainak bemutatása a leendő partnerek részére, illetve a rendezvényeken készült fotók esetén a cég életének bemutatása a fotókon keresztül.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Az adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, illetve a törlési igény beérkezéséig.

Az adatok törlése: Az érintett hozzájárulásának visszavonása, illetve törlési igényének beérkezését követően 2 munkanapon belül.

3. Adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatkezelő a weboldal folyamatos és megfelelő működőképességének biztosítása céljából adatfeldolgozót vehet igénybe.

Az adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági döntés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt adatkezelő nem tehető felelőssé.

Amennyiben az adatkezelő a www.tspc.hu oldalon található szolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt személyes adatokat ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen adattovábbítás azonban a jelen Adatvédelmi tájékoztató mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési és adatbiztonsági szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a Felhasználót nem hozhatja.

Az igénybe vett adatfeldolgozók megnevezése:

Cégnév Székhely Adószám Nyilvántartási szám Feldolgozott adatok köre Tevékenység
Ertl Pál egyéni vállalkozó 1183 Budapest, Vajk u. 39. 69396939-1-43 53122812  Munkatársakról készült felvételek fotós, videós
Hidasi Péter egyéni vállalkozó 1139 Budapest, Szegedi út 1. A ép. 1. em. 4. ajtó 67250972-1-41 44518083  Adatkezelő által jelen tájékoztatóban foglalt adatok webfejlesztés
Lengyel és Tsa Bt. 1111 Budapest, Budafoki út 10/C. II.em. 5. 25227006-2-43 01-06-710828   Munkatársakról készült felvételek videós
Juhász Norbert egyéni vállalkozó 1086 Budapest, Csobánc utca 8. III. / 1 67180109-1-42 43919687   Munkatársakról készült felvételek fotós
Palkó-Szép Eszter E.V. 4600 Kisvárda, Halasy Gyula u 9 68577074-1-35     Munkatársakról készült felvételek fotós
Daniel Halasz Photography 109 Gold St. Apr 5B, Brooklyn, NY 11201, USA 677-02-8577     Munkatársakról készült felvételek fotós
Tárhely.eu Kft. 1144 Bp. Ormánság u. 4. X. em. 241 14571332-2-42 01-09-909968 Adatkezelő által jelen tájékoztatóban foglalt adatok tárhely szolgáltatás
Benefit Products Kft 1011 Budapest, Jégverem utca 2. 2. em. 1 11822237-2-41 01-09-986058  Adatkezelő által jelen tájékoztatóban foglalt adatok webfejlesztés, design

4. Az érintettek jogai:

a) tájékoztatáshoz való jog (GDPR 12. cikk)

Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, GDPR 13. és a 14. cikkében említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva, díjmentesen nyújtsa. A tájékoztatáshoz való jog az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható (írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is.) Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

b) személyes adatokhoz hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h) a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a Munkáltató az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre, kivéve, ha az érintett másként kéri. 

Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

c) helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

d) törléshez („az elfeledtetéshez”) való jog (GDPR 17. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 b) az érintett visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 c) az érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;

 d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

 e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 f) a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Amennyiben az adatkezelés az alábbi okok bármelyike alapján szükséges, az adatok törlése nem kezdeményezhető:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

c) népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

e) az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés valamely fenti ok alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

f) az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a) az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a 17. cikkben szabályozott törléshez (elfeledtetéshez) való jogot. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

g) a tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretei között végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Ha a személyes adatok tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

h) Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást (GDPR 22. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az (1) bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Az érintett jogainak gyakorlására vonatkozó intézkedések megtételére vonatkozó eljárási szabályok:

GDPR 12. cikk: Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a 13. és 14. cikk szerinti információkat és a 15–22. és 34. cikk szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelő terheli.

GDPR 19. cikk: Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa elvégzett helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

GDPR 15. cikk (3) bekezdés: Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. 

6. Jogorvoslati lehetőségek

6.1 Felügyeleti hatósági eljárás (panasztételhez való jog – GDPR 14. cikk (3) bekezdés és 77. cikk)

(1)   Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.

(2)   Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

(3)   Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

(4)   Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az 55. vagy 56. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

(5)   A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

(6)   Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.

A Hatóság vizsgálata nem minősül közigazgatási hatósági eljárásnak.

A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli.
A Hatóság a bejelentés érkezésétől számított két hónapon belül hoz döntést.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
URL: https://naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

6.2 Bírósági jogorvoslat (GDPR 12. cikk (3) bekezdés és 79. cikk)

(1)   A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

(2)   Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

(3) A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

6.3 Kártérítés és sérelemdíj (GDPR 82. cikk, Ptk. 2:52. § és 2:53. §)

(1)   Minden olyan személy, aki a GDPR rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult.

(2)   Az adatkezelésben érintett valamennyi adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet az e rendeletet sértő adatkezelés okozott. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be az e rendeletben meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

(3)   Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

(4)   Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és – a (2) és (3) bekezdés alapján – felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó az érintett tényleges kártérítésének biztosítása érdekében egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

(5)   Ha valamely adatkezelő vagy adatfeldolgozó a (4) bekezdéssel összhangban teljes kártérítést fizetett az elszenvedett kárért, jogosult arra, hogy az ugyanazon adatkezelésben érintett többi adatkezelőtől vagy adatfeldolgozótól visszaigényelje a kártérítésnek azt a részét, amely megfelel a (2) bekezdésben megállapított feltételek értelmében a károkozásért viselt felelősségük mértékének.

(6)   A kártérítéshez való jog érvényesítését célzó bírósági eljárást az előtt a bíróság előtt kell megindítani, amely a 79. cikk (2) bekezdésében említett tagállam joga szerint illetékes.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.